Language preference: *

Gateway To Success Request for Therapy Services

要求成功之路计划的治疗服务

Solicitud de Gateway To Success para servicios de terapia

Yêu cầu Dịch vụ Trị liệu của chương trình Gateway To Success

Anyone can make a Gateway referral for services for a student online at our website by clicking on the link below. IF YOU ARE CURRENTLY EXPERIENCING AN EMERGENCY CALL 911. This is not an emergency response.

任何个人可以在我们成功之路的网站上为学生做线上转介服务,只要点击下列就可以链接。假如目前正在经验紧急情况,请打911电话。此处并非紧急回应。

Cualquier persona puede hacer una referencia de Gateway para los servicios de un estudiante en línea en nuestro sitio web haciendo clic en el siguiente enlace. Si actualmente está experimentando una emergencia, llame al 911. ESTA NO ES UNA RESPUESTA DE EMERGENCIA.

Bất kỳ ai cũng có thể lên mạng Gateway To Success giới thiệu dịch vụ trực tuyến cho học sinh bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới. Nếu bạn hiện đang gặp một tình huống khẩn cấp, xin gọi 911. Đ Y KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ỨNG PHÓ KHẨN CẤP.

Gateway To Success offers therapy services to students on campus regardless of medical insurance status. Students participate in therapy for various reasons including: experiencing challenges with peers, dealing with emotions and personal problems, family difficulties, struggling with excessive stress or worries and any other issue that impacts their daily functioning.

成功之路计划提供学生在校的治疗服务无论其 医疗保险的状况如何。 学生因各种原因参与治疗其中包括: 经历同侪间的挑战,情绪的处理和个人的问题, 家庭困难, 过大压力中挣扎或者担忧和其他问题影响了每日的运作。

El Programa Gateway To Success ofrece servicios de terapia para los estudiantes en la escuela sin importar su estatus de seguro médico o estatus migratorio. Los estudiantes participan en terapia por varias razones incluyendo: experimentando dificultades con sus compañeros, lidiando con emociones y problemas personales, dificultades familiares, luchando con estrés excesivo o preocupaciones y cualquier otro problema que impacte su funcionamiento diario.

Chương trình Lối Đến Thành Công (Gateway To Success) cung cấp các dịch vụ trị liệu cho học sinh trong khuôn viên trường bất kể tình trạng bảo hiểm y tế. Học sinh tham gia điều trị với nhiều lý do khác nhau bao gồm: trải qua thử thách với bạn bè, đối phó với cảm xúc và vấn đề cá nhân, cảnh khó gia đình, vật lộn với sự căng thẳng hoặc lo lắng quá mức và bất kỳ vấn đề nào khác ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày của các em.

If you would like to discuss therapy services further before submitting a Gateway referral complete this short form and someone from the Gateway To Success Team will follow up with you during regular school hours. You may also speak directly with the Gateway Intervention Advisor or Counselor at your school to discuss how you are feeling. Your inquiry will remain confidential and a Gateway referral for therapy services will only be made at your request.

假如您完成了成功之路计划的简短转介表格后在提交之前想要进一步讨论治疗服务, 成功之路团队的人员会在学校办公时间会与你联络。你可以和成功之路的干预顾问或者学校顾问讨论你的感受。您的询问是保密的, 只会在您的要求下才会做治疗服务转介。

Si desea hablar sobre los servicios de terapia antes de enviar una referencia de Gateway, complete este breve formulario y alguien del Equipo Gateway to Success lo contactará durante el horario escolar. También puede hablar directamente con el Consejero de Intervención de Gateway o el Consejero de su escuela para hablar sobre cómo se siente. Su consulta permanecerá confidencial y una referencia a Gateway para los servicios de terapia solo se realizará a petición suya.

Nếu bạn muốn thảo luận thêm về các dịch vụ trị liệu trước khi gửi bản giới thiệu của Gateway, hãy hoàn thành mẫu đơn ngắn này và sẽ có người trong đoàn đội Gateway To Success liên lạc với bạn trong giờ học làm việc của trường. Bạn cũng có thể nói chuyện trực tiếp với Cố vấn hỗ trợ của chương trình Gateway hoặc Cố vấn trường của bạn để thảo luận bạn cảm nghĩ của bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được bảo mật và dịch vụ trị liệu sẽ chỉ được thực hiện dưới sự yêu cầu của bạn.

Who are you? *
你是谁? *
¿Quién eres? *
Bạn là ai? *
Can we leave a message? *
我们能够留言吗? *
¿Podemos dejar un mensaje? *
Chúng tôi có thể để lại tin nhắn không? *
What phone number is this? *
 
这是什么电话? *
 
¿Qué número de teléfono es este? *
 
Đây là số điện thoại gì? *
 
What type of school do you attend? *
你是上何种类型的学校? *
¿A qué tipo de escuela asistes? *
Bạn theo học trường nào? *
Which school do you attend? *
你上的是那所学校? *
¿A qué escuela asistes? *
Bạn học trường nào? *
Which school do you attend? *
你上的是那所学校? *
¿A qué escuela asistes? *
Bạn học trường nào? *
Which school does your student attend? *
你的学生是上那所学校? *
¿A qué escuela asiste su hijo? *
Học sinh của bạn học trường nào? *
Are you interested in therapy services for yourself? *
你自己有兴趣参与治疗的服务吗? *
¿Te interesan los servicios de terapia para ti? *
Bạn có hứng thú tham gia các dịch vụ trị liệu cho chính mình không ? *
Would you like a counselor to pull you out of class confidentially? *
你愿意学生顾问私下把你从教室叫出来吗? *
¿Te gustaría reunirte con un consejero de manera confidencial durante tu tiempo de clase? *
Bạn có muốn cố vấn yêu cầu bạn ra khỏi lớp âm thầm trong giờ học ? *
Are you interested in therapy services for your student? *
你自己有兴趣参与治疗的服务吗? *
¿Le interesan los servicios de terapia? *
Bạn có muốn cố vấn yêu cầu bạn ra khỏi lớp âm thầm trong giờ học ? *
Have you ever had therapy services before at school? *
你以前在学校曾接受过治疗服务吗? *
¿Alguna vez ha tenido servicios de terapia en la escuela? *
Bạn đã bao giờ có dịch vụ điều trị trước đó trong trường không ? *
Has your student ever participated in therapy services before at school? *
你的学生以前在学校曾接受过治疗服务吗? *
¿Ha participado alguna vez su hijo en servicios de terapia antes en la escuela? *
Học sinh của bạn có từng tham gia các dịch vụ trị liệu trước khi đi học không? *
Have you talked to either of your parents or caregiver about participating in therapy at school? *
你曾和你的家长或是照顾者谈过要在学校参加治疗吗? *
¿Has hablado con tus padres o tu cuidador acerca de tu deseo de participar en terapia en la escuela? *
Bạn đã nói với cha mẹ hoặc người chăm sóc của bạn về việc tham gia điều trị ở trường không ? *
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters

Remember therapy services are kept confidential and therapy records are not included in the student's academic record. If you are currently experiencing an emergency call 911. This is not an emergency response service.

请记住治疗服务是保密的并且不会包含在学生的学业记录之内。 假如你目前正在经验紧急情况,请打911电话。此处并非紧急回应服务。

Recuerde que los servicios de terapia se mantienen confidenciales y los registros de terapia no se incluyen en el expediente académico del estudiante. Si actualmente está experimentando una emergencia, llame al 911. Este no es un servicio de respuesta de emergencia.

Xin nhớ rằng các dịch vụ trị liệu được bảo mật và hồ sơ trị liệu không được bao gồm trong hồ sơ học tập của học sinh. Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. Đây không phải là dịch vụ ứng phó khẩn cấp.

Check yes for your referral to be submitted. *
Marque Sí para que se envíe su referencia. *
在“是”打勾以提交您的转介。 *
Đánh dấu "Có " trong thơ giới thiệu của bạn nộp. *